ورود به جلسه سخنرانی های کلیدی

ورود به جلسه سخنرانی های کلیدی کنفرانس

ورود به پنل های ارائه مقالات دانشجویی

سخنرانان کلیدی

دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

ثبت نام کامل : 15 فروردین 1400

ISC

محورهای همایش
  •  دین و زندگی

  -روانشناسی دین

  -دین و تفکر مثبت

  -دین ، نظم و امنیت

  -جامعه شناسی دینی

  -دین و هدف از زندگی

  -رابطه دین و معنویت

  -ماهیت دین و معنویت

  -تفسیر دین از زندگی دنیا

  -دین و کیفیت زندگی فردی

  -فلسفه زندگی از منظر دین

  -ادیان و مذاهب و کیفیت زندگی

  -جایگاه دین در ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی

 

  • معنویت و زندگی

  -معنویت و زندگی

  -نگاه دین به معنویتهای غیر دینی

  -دین و معنویت در دوران پساکرونا

  -مناسبات معنویت و کیفیت زندگی

  -مبانی نظری معنویت و کیفیت زندگی

  -اثر معنویت بر سلامت فردی و اجتماعی

  -معنویت و ارتقاء امنیت و آسایش در حیات دنیوی

 

  •  سبک زندگی اسلامی

  -سبک زندگی اسلامی

  -اثرات دین بر کیفیت زندگی

  -روانشناسی محیطی و فرهنگی

  -الگوهای سبک زندگی اسلامی

  -اثرات معنویت بر کیفیت زندگی

  -فرهنگ ایرانی اسلامی و قومیت

  -سبک زندگی اسلامی در دوران پساکرونا

  -جایگاه تفرجگاه ها در سبک زندگی اسلامی

  -تفریح و شادکامی در سبک زندگی اسلامی

  -رابطه نظم و امنیت با سبک زندگی اسلامی

  -سبک زندگی اسلامی و تربیت جامع و متوازن

  -مؤلفه ها و شاخص های سبک زندگی اسلامی

  -سبک زندگی اسلامی، عقلانیت و حفظ مناسک

  -سبک زندگی اسلامی و الگوی هیات‌های مذهبی

  -سبک زندگی اسلامی و تکنولوژی و فناوری های روز

  -سبک زندگی اسلامی، تربیت اقتصادی الگوی مصرف و تغذیه

  -سبک زندگی اسلامی و مهارت های زندگی (مهارت مدیریت هیجانات و ...)