آماده سازی فرمت ارائه پوستر
1400/01/04
پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه آماده کنند و به ایمیل poster.cnf@gmail.com ارسال نمایند.
 (توجه نام فایل:icrsl کد مقاله  باشد) ارسال نمایند.

 

دانلود فرمت پوستر

   *نکته:
 
 
**-برای ارسال فرمت پوستر  خود تا تاریخ 15 فروردین ماه فرصت باقیست-**